Our stories - internasjonalt fortellerprosjekt

ihana! as er norsk partner i nytt Interreg-prosjekt:
“Our Stories – the business of using storytelling to draw people in» ble 10.mai godkjent som Interreg Nord prosjekt.

EU-programmet Interreg Nord skal bidra til grenseoverskridende samarbeid mellom Nord-Norge, Nord-Finland, Nord-Sverige samt Sápmi for å styrke områdets konkurransekraft og attraktivitet.

«Our Stories» er et samarbeid mellom ihana! as som norsk partner, Lapland Universitet i Tornio (Leadpartner), storytellerbedriften E-City fra Tornio, musikkgruppen JORD fra Pajala og Svefi – Svenskfinska Folkskolen i Haparanda.

«Our Stories» har som mål å utvikle verktøy/metodikk for innsamling og formidling av fortellinger. Prosjektet skal generere en felles "Northern Lights Story Arc". Prosjektpartnerne deltar i innsamling av fortellinger og ulike produksjoner basert på disse. Flere samarbeidsparter vil støtte prosjektet gjennom kompetansedeling, og gjennom informasjonsspredning av aktiviteter og resultater. På norsk side vil Halti næringshage være sentral i forhold til å opprette og koordinere kontakt og samarbeid mellom prosjektet, norsk prosjektpartner og deltakende reiselivsbedrifter i regionen.

«Our Stories» er et 3-åring prosjekt med oppstart 1. august 2016. Totalkostnadene er på 1,1 millioner Euro. På norsk side finansieres prosjektet i hovedsak med tilskudd fra Interreg Nord, regional medfinansiering fra Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge samt SkatteFunn.

Ihana! as ønsker å takke alle de som har bidratt i utvikling av prosjektet – spesielt Halti næringshage ved Trude Indrebø som har vært prosjektleder i forprosjektfasen og Tove I. Dahl fra Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet som har bidratt med kompetanse, nettverk og stort engasjement. Stor takk også til alle hjelpere i virkemiddelapparatet, prosjektpartnere og andre som på ulike måter har bidratt til realisering av prosjektet.

Mer om prosjektet på www.interregnord.com